Terms of service - mCloud mCloud
 • /
 • Terms of service
The same Terms of service in English http://portal.mcloud.rs/?/page/terms-of-service-english/

 

OPŠTI USLOVI UGOVORA O PRUŽANJU NAPREDNIH WEB HOSTING USLUGA

 

PREDMET

Član 1.

Ovi opšti uslovi („Uslovi“) su sastavni i obavezujući deo Ugovora o pružanju naprednih web hosting usluga zaključenog između MCLOUD i NARUČIOCA čiji je predmet iznajmljivanje računarskih resursa na mCloud sistemu („Ugovor“).

 

Na sve odnose između NARUČIOCA i MCLOUD-a u pogledu usluge iznajmljivanja računarskih resursa na mCloud sistemu koji nisu regulisani Ugovorom, primenjuju se odredbe Uslova, osim ukoliko NARUČILAC i MCLOUD posebno ne ugovore drugačije.

 

Usluga iznajmljivanja računarskih resursa na mCloud sistemu bliže regulisana Uslovima i Ugovorom nije namenjena fizičkim licima sa statusom potrošača. Usluga iznajmljivanja računarskih resursa na mCloud sistemu bliže regulisana Uslovima i Ugovorom je namenjena pravnim licima, preduzetnicima, i fizičkim licima koja pribavljaju uslugu iznajmljivanja računarskih resursa na mCloud sistemu u svrhe koje su namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti, osim ukoliko se MCLOUD i NARUČILAC posebno ne sporazumeju drugačije.

 

Prihvatanjem Uslova i zaključenjem Ugovora, u skladu sa stavom 1, člana 21 Uslova, NARUČILAC potvrđuje da uslugu iznajmljivanja računarskih resursa na mCloud sistemu ne pribavlja u statusu potrošača.

 

OSNOVNE OBAVEZE MCLOUD-A

Član 2.

MCLOUD se obavezuje:

 

 1. Da u roku od 10 dana po potpisivanju Ugovora obezbedi i stavi u funkciju svu računarsku i mrežnu opremu navedenu u Prilogu 1 Ugovora.

 

Član 3.

MCLOUD se, pored osnovnih obaveza, obavezuje i:

 

 1. Da održava hadver angažovanih servera i mrežne opreme i da u slučaju kvara obezbedi adekvatnu zamenu u roku od 24h
 2. Da blagovremeno obavesti NARUČIOCA o najavljenim i planiranim problemima u funkcionisanju angažovanih resursa i njihovom procenjenom trajanju i da po saznanju bez odlaganja obavesti NARUČIOCA o neplaniranim problemima nastalim na angažovanim resursima i njihovom procenjenom trajanju
 3. Da obavesti NARUČIOCA o politici prihvatljivog korišćenja
 4. Da svojim ponašanjem ne vrši povredu prava na zaštitu tajnosti podataka u vezi NARUČIOCA i njegovih Platformi, a koji su mu poznati, izuzev u slučajevima izričito određenim zakonom ili ovim Uslovima.

 

OSNOVNE OBAVEZE NARUČIOCA

Član 4.

NARUČILAC je obavezan da MCLOUD-u, na način predviđen u narednim članovima Uslova, isplaćuje naknadu definisanu u Prilogu 1 Ugovora. Obaveza plaćanja naknade za korišćenje usluge definisane Ugovorom i Uslovima se ispunjava isključivo plaćanjem putem BancaIntesa platnog gejtveja.

Ako niste 100% zadovoljni uslugom i to prijavite u roku od 15 dana od datuma zakupa usluge, mCloud se obavezuje da će u potpunosti izvršiti povraćaj novca za mCloud usluge. Povraćaj za usluge registracije domena, SSL sertifikata i drugo koje se kupuju jednokratno i nepovratno, nije moguć.

U slučaju povraćaja sredstava NARUČIOCU koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, mCloud povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što podrazumeva da će banka na zahtev MCLOUD-a obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.

 

Član 5.

Plaćanje zakupa: NARUČILAC je dužan da za svaki mesec korišćenja usluge koja je predmet ovog Ugovora plati unapred.

Radi ispunjenja obaveze plaćanja naknade za korišćenje usluge definisane Ugovorom i Uslovima, mCloud će blagovremeno, 7 dana pre roka dospeća obaveze NARUČIOCA, dostaviti NARUČIOCU predračun za plaćanje naknade za sledeći period. mCloud će NARUČIOCU izdati konačni račun po isteku obračunskog perioda.

Ukoliko NARUČILAC propusti rok iz stava 2 ovog člana mCloud ima pravo da, pošto pismeno opomene NARUČIOCA, najranije po isteku sedam dana po slanju opomene ispunjenje svojih obaveza suspenduje dok NARUČILAC ne izvrši plaćanje ili Ugovor raskine jednostranom izjavom volje i po isteku već plaćenog perioda prestane sa ispunjavanjem svojih obaveza koje su predmet Ugovora.

Ukoliko mCloud suspenduje svoju uslugu, NARUČILAC nije u obavezi plaćanja usluge za vreme trajanja suspenzije.

U slučaju raskida iz stava 3. ovog člana, naknadno obnavljanje Ugovora podrazumeva obavezu NARUČIOCA da plati naknadu za ponovno inicijalno uključenje. 

 

PROMENA CENE USLUGE

Član 6.

MCLOUD zadržava pravo da jednostrano izmeni cenu usluge kojom određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza NARUČIOCA po Ugovoru.

 

Promena cene biće obavezna za NARUČIOCA samo ukoliko ga MCLOUD o promeni pismeno obavesti 30 dana pre promene cene i ukoliko NARUČILAC pristane na izmenjenu cenu.

 

NEPRISTANAK NARUČIOCA NA PROMENJENU VISINU NAKNADE

Član 7.

Ukoliko NARUČILAC, koga je mCloud blagovremeno obavestio o promeni cene, na istu ne pristane, dužan je da o tome pismeno obavesti mCloud u roku od 7 dana od dana prijema obaveštenja o izmeni cene, te će se time Ugovor smatrati raskinutim i prestati sa dejstvom posle 90 dana od dana pismenog obaveštenja poslatog mCloud-u o nepristanku na promenjenu cenu. NARUČILAC ima obavezu da plaća korišćenje usluge definisane Ugovorom u toku otkaznog perioda po ceni koja je važila do promene.

 

Ukoliko NARUČILAC o svom nepristanku na izmenu cene ne obavesti MCLOUD u roku iz prethodnog stava ovog člana, smatraće se da je ovu izmenu prihvatio.

 

PROMENA VISINE MESEČNE NAKNADE

Član 8.

U slučaju da NARUČILAC poveća inijalno zakupljene resurse, MCLOUD će u računu iskazati tu promenu u vidu povećanja naknade za dodatne resurse.

 

DOSTUPNOST SERVISA

Član 9.

MCLOUD se obavezuje da će u toku trajanja Ugovora, ne računajući najavljene i planirane radove, mrežna infrastruktura i veza MCLOUD-a sa dobavljačem Internet kapaciteta biti funkcionalna. Ako se dogodi da dostupnost bude manja od 99,99%, izuzev u slučaju planiranog (i najavljenog) termina za održavanje, mCloud će odobriti umanjenje naknade za servis koji je bio nedostupan, u odgovarajućem iznosu koji je definisan mcloud SLA odredbama ovih Uslova.

 

OSTALE OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10.

NARUČILAC se obavezuje da prema svojim potrebama obezbedi održavanje sistema baziranog na resursima koje iznajmljuje.

 

SADRŽAJ PLATFORMI

Član 11.

NARUČILAC samostalno određuje sadržaj, izgled, namenu i funkcionisanje svojih Platformi koje će hostovati na iznajmljenim računarskim resursima, poštujući pri tom ograničenja postavljena Ugovorom i zakonom.

 

Sadržaj, izgled, namena i funkcionalnost platformi NARUČIOCA ne mogu biti nedopušteni odnosno suprotni relevantnim pozitivno pravnim propisima koji se primenjuju na delatnosti koja se obavljaju putem platformi i moraju biti u skladu sa Politikom prihvatljivog korišćenja predviđenom ovim Uslovima.

 

NARUČILAC je u potpunosti pravno odgovoran za usklađenost sadržaja, izgleda, namene i funkcionalnosti Platformi sa relevantnim pozitivno pravnim propisima. MCLOUD ne snosi materijalnu, krivičnu niti bilo koju drugu odgovornost za sadržaj, izgled, namenu i funkcionalnost Platformi NARUČIOCA.

 

Sadržaj, izgled, namena i funkcionalnost Platformi NARUČIOCA smatraju se nedopuštenim ukoliko su suprotni Politici prihvatljivog korišćenja.

 

MCLOUD zadržava pravo da jednostrano izmeni Politiku prihvatljivog korišćenja kako bi istu uskladio sa pravnom regulativom i tehničkim standardima.

 

NEDOZVOLJENI SADRŽAJ

Član 12.

Sadržaj, izgled, namena i funkcionisanje Platformi NARUČIOCA ne mogu biti suprotni imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnom pravu, niti Politici prihvatljivog korišćenja.

 

Sadržaj Platformi NARUČIOCA smatra se nedozvoljenim naročito:

 

 1. ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,
 2. ukoliko se njime vrši povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine,
 3. ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije,
 4. ukoliko se njime ugrožavaju ili povreduju nečija lična prava,
 5. ukoliko se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača,
 6. ukoliko se njime vrši povreda ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i Kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu pre zaključenja ili u toku trajanja ovog Ugovora prihvatio MCLOUD, o kojima je NARUČILAC obavešten od strane MCLOUD-a.

 

MCLOUD ne može da snosi materijalnu, krivičnu niti bilo koju drugu odgovornost za sadržaj koji se objavljuje na Platformama NARUČIOCA. NARUČILAC je u potpunosti odgovoran za objavljeni sadržan na svojim Platformama.

 

Pod zabranjenim ponašanjem u smislu tačke 6. Stava 2. smatra se naročito:

 • distribucija nezatraženih (SPAM) poruka putem E-maila ili USENET konferencija
 • korišćenje servisa za neovlašćeni pristup, za dobijanje kontrole ili menjanje podataka mreža, sistema ili drugih korisnika Interneta.
 • bilo kakvo sprečavanje ili otežavanje normalnog rada ostalih NARUČILACA i MCLOUD-a na Internetu.
MCLOUD platforma nije namenjena za game hosting i mCloud zadržava pravo da suspenduje i otkaže uslugu NARUČIOCU ukoliko se koristi za game hosting pa su takvi zakupljeni serveri meta DDoS napada.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI MCLOUD-A

Član 13.

MCLOUD ne odgovara za zagušenja, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče.

 

MCLOUD ni na koji način ne odgovara za sadržinu, izgled, namenu i funkcionisanje Platformi NARUČIOCA, a posebno za poslovne rezultate i posledice proistekle usled korišćenja Platformi kao i za tačnost informacija i drugih materijala koje NARUČILAC primi od trećih lica - posetilaca Platformi.

 

MCLOUD ne odgovara za punovažnost i izvršenje ugovora i drugih poslovnih aranžmana koje, posredstvom svojih Platformi, NARUČILAC eventualno zaključi sa trećim licima.

 

MCLOUD ne odgovara za sigurnost Platformi NARUČIOCA u smislu njene nepovredivosti od strane trećih lica na Internetu i prava pristupa Platformi trećih lica na Internetu, kao ni za eventualne štete koje mogu da budu pričinjene Platformi ili NARUČIOCU od strane trećih lica na Internetu.

 

Odgovornost MCLOUD-a u skladu sa Ugovorom je ograničena na vrednost jednomesečne naknade korišćenja ugovorenih usluga.

 

Odgovornost MCLOUD-a za dostupnost Platforme NARUČIOCA u skladu sa članom  9 Uslova je definisana i ograničena u okviru mcloud SLA odredaba ovih Uslova, i u slučaju da dostupnost platforme NARUČIOCA bude manja MCLOUD odgovara isključivo po osnovu umanjenja naknade za servis koji je bio nedostupan.

 

MCLOUD ni u kom slučaju ne odgovara za štetu NARUČIOCU koja nastane usled okolnosti nastalih posle zaključenja Ugovora koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći.

 

MCLOUD ni u kom slučaju ne odgovara za štetu NARUČIOCU koja nastane kao posledica zagušenja, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče, uključujući ali ne ograničavajući se na DOS (denial-of-service) napade.

 

MCLOUD ni u kom slučaju ne odgovara za gubitak podataka koji se nalaze na Platformi Naručioca, uključujući ali ne ograničavajući se na slučajeve prouzrokovane neispravnošću hardvera, osim ukoliko MCLOUD nije garantovao za brigu o rezervnim kopijama podataka u skladu sa Ugovorom.

 

MCLOUD ne odgovara za eventualnu štetu koju NARUČILAC pretrpi usled suspenzije Ugovora u skladu sa odredbama Uslova.

 

MCLOUD ne odgovara za štetu NARUČIOCU koja nastane kao posledica najavljenih, planiranih ili neplaniranih problema u funkcionisanju angažovanih resursa, ukoliko je MCLOUD obaveštenje o njima i njihovom procenjenom trajanju dostavio NARUČIOCU u skladu sa članom 3 Uslova.

 

 

ISKLJUČIVA ODGOVORNOST NARUČIOCA ZA NEDOZVOLJEN SADRŽAJ NA PLATFORMAMA

Član 14.

NARUČILAC isključivo snosi krivičnu, građansku i svaku drugu odgovornost za nedozvoljen sadržaj, izgled, namenu i funkcionalnost svojih Platformi kao i eventualnu povredu Politike prihvatljivog korišćenja i relevantnih pozitivno pravnih propisa koji se primenjuju na delatnost koja se obavlja putem Platformi.

 

Naručilac odgovara mCLOUD-u za pretrepljenu i dokazanu štetu prouzrokovanu usled nedozvoljenog sadržaja Platforme (prema specifikaciji u članu 12). Radi otklanjanja svake sumnje, u slučaju da bilo koje treće lice pokrene bilo koju vrstu postupka protiv MCLOUD-a u vezi sa izvršenjem obaveza iz ovih Uslova i/ili Ugovora a naročito usled nedozvoljenog sadržaja, izgleda, namene i funkcionalnosti Platformi, kao i eventualne povrede Politike prihvatljivog korišćenja i relevantnih pozitivno pravnih propisa od strane NARUČIOCA, NARUČILAC se obavezuje da nadoknadi MCLOUD-u svu štetu koja nastane ovim povodom, uključujući ali ne ograničavajući se na stvarnu štetu, izmaklu dobit kao i troškove bilo koje vrste (uključujući razumne troškove pravnih savetnika) koji se odnose na takav postupak.

 

SUSPENZIJA USLUGE / POVREDA POLITIKE PRIHVATLJIVOG KORIŠĆENJA

Član 15.

MCLOUD nije dužan da pregleda podatke koje skladišti, prenosi ili čini dostupnim izvršenjem Ugovora kao ni izgled, namenu i funkcionalnost Platformi NARUČIOCA, odnosno nije dužan da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje NARUČIOCA.

 

Ukoliko dođe do saznanja da su sadržaj, izgled, namena i funkcionalnost Platformi NARUČIOCA nedopušteni odnosno suprotni Politici prihvatljivog korišćenja, MCLOUD je ovlašćen da obavesti NARUČIOCA o ovim saznanjima zahtevajući prestanak nedopuštenog delovanja ili uklanjanje nedopuštenog podatka. Dodatno MCLOUD je ovlašćen da izvrši suspenziju usluge koja je predmet Ugovora ukoliko postoje okolnosti koje ukazuju da po ovom pitanju MCLOUD može snositi bilo koju vrstu odgovornosti odnosno ukoliko su ugroženi interesi drugih naručioca ili trećih lica.

 

U skladu sa pozitivno pravnim propisima, MCLOUD je ovlašćen da obavesti nadležni državni organ ako osnovano sumnja da korišćenjem njegove usluge NARUČILAC preduzima nedopuštene aktivnosti kao i da je NARUČILAC njegove usluge objavio nedopušteni podatak.

 

MCLOUD je ovlašćen da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.

 

Ukoliko NARUČILAC u razumnom roku, koji ne može biti duži od 10 dana od dostavljanja obaveštenja, ne otkloni nedopušteno delovanje ili nedopušteni podatak, odnosno izvrši plaćanje usled koga mu je suspendovana usluga, MCLOUD je ovlašćen da jednostrano raskine Ugovor usled kršenja ugovornih obaveza, upućivanjem pismenog obaveštenja NARUČIOCU.

 

U slučaju raskida Ugovora u skladu sa prethodnim stavom, NARUČILAC odgovara i za svu pričinjenu štetu, koja se može sastojati od stvarne štete, izmakle dobiti kao i troškova bilo koje vrste (uključujući razumne troškove pravnih savetnika) koji se odnose na takav postupak. Dodatno, NARUČILAC gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koji do raskida nije uspeo da iskoristi.

 

MCLOUD se obavezuje da će sadržaj koji je predmet suspendovanih usluga čuvati 60 dana od trenutka suspenzije, i nakon isteka tog roka zadržava pravo da bez prethodnog upozorenja sadržaj platformi i kopije backupa trajno obriše sa svojih servera.

 

U slučaju suspenzije usluge u skladu sa ovim članom, otklanjanje suspenzije i ponovno uspostavljanje odnosa predviđenog Ugovorom podrazumeva obavezu NARUČIOCA da plati 50% naknade za inicijalno uključenje.

 

Ukoliko MCLOUD suspenduje svoju uslugu iz razloga predviđenih Uslovima, NARUČILAC nema pravo na umanjene naknade za period trajanja suspenzije.

 

KOMUNIKACIJA IZMEĐU MCLOUD-A I NARUČIOCA

Član 16.

Komunikacija ili obaveštavanje ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pisanoj formi, pod kojom se podrazumeva i prepiska putem elektronske pošte između ovlašćenih lica ugovornih strana.

 

Smatraće se da je obaveštenje poslato elektronskom poštom dostavljeno onog dana kada je poslato.

 

ČUVANJE POSLOVNE TAJNE

Član 17.

Ugovorne strane se obavezuju da će kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koje, u realizaciji Ugovora, dobiju od druge ugovorne strane ili ih na bilo koji drugi način saznaju. U slučaju kršenja ove obaveze, strana koja je pretrpela štetu zbog odavanja poslovne tajne od strane druge ugovorne strane, ima pravo na naknadu štete.

 

U slučaju da se od jedne ugovorne strane traži da dostavi podatak koji se smatra poslovnom tajnom u smislu Uslova, a radi korišćenja tog podatka kao dokaza u sudskom postupku, o tome, pre dostavljanja traženih podataka zainteresovanom licu, mora obavestiti drugu ugovornu stranu.

 

Svaka ugovorna strana snosi punu odgovornost za saopštavanje informacija koje se smatraju poslovnom tajnom svojim zaposlenima i obavezuje se da svako zaposleno lice kome se ovakva informacija čini dostupnom istu čuva kao poslovnu tajnu.

 

Obaveza čuvanja poslovne tajne je trajna, s tim da svaka ugovorna strana pismenim putem može drugu stranu i osloboditi ove obaveze za slučaj da određena informacija više nema karakter poslovne tajne.

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 18.

Ugovorne strane su saglasne da MCLOUD u vezi sa Ugovorom ne predstavlja rukovaoca, obrađivača niti korisnika podataka o ličnosti u pogledu kojih se eventualno vrši obrada na Platformi NARUČIOCA.

NARUČILAC preuzima obavezu da u slučaju obrade podataka o ličnosti u vezi sa izvršenjem Ugovora preduzme sve radnje kako bi svoje poslovanje uskladio sa zakonom i drugom pozitivno pravnim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Izjava o privatnosti

U ime kompanije mCloud d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u kompaniji mCloud (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

MCLOUD SLA

Član 19.

Na mCloud stranicama se nalaze različiti termini koji imaju sledeće značenje:

 • “mCloud platforma” – predstavlja računarsku infrastrukturu koju čine: serveri, storage, pristupna računarska mreža i softverski sistem za upravljanjem virtuelnim serverima, koju održava provajder, a na kojoj pruža usluge iznajmljivanja Cloud Servera.
 • “Cloud Server“ – predstavlja uslugu zakupa virtuelnog servera, sa instaliranim operativnim sistemom i definisanim hardverskim resursima, na mCloud platformi provajdera.
 • “mApp” – usluga koja uključujuje proizvod (softver ili softverski paket) trećih lica, koji je instaliran na jednom ili više virtuelnih servera, na mCloud platformi provajdera.
 • “HA” – označava “High availability” odnosno visoku dostupnost mCloud plaftorme, koja se bazira na redundantnoj serverskoj, storage i mrežnoj infrastrukturi.
 • “CloudDataCentar” – predstavlja uslugu zakupa privatne mCloud platforme na kojoj NARUČILAC samostalno kreira virtuelne servere kojima može nezavisno konfigurisati broj CPU-ova, RAM memorije, veličinu i tip diskova, prostor za backup, brzinu mrežnog interfejsa, količinu Internet saobraćaja i broj IP adresa.
 • “Radni dan” – bilo koji radni dan u nedelji (od ponedeljka do petka) koji nije nacionalni praznik, na lokaciji relevantnoj za MCLOUD. Uobičajeni radni dan se sastoji od (8) radnih sati, u periodu od 9:00h do 17:00h.
 • “Vreme trajanja prekida” – Vremenski period između prijave problema i njegovog rešavanja od strane mCloud inženjera, uz obaveznu verifikaciju opravdanosti korisničkog zahteva od strane mCloud tehničke podrške.
 • „Kontrolni panel” – mCloud kontrolni panel dostupan na adresi http://mcloud.rs/clientarea/.

Opšte odredbe i tehnička podrška

Sve opšte odredbe su definisane ovim Uslovima, objavljenim na www.mCloud.rs.

mCloud pruža osnovni nivo podrške bez naknade za sve mCloud servise. Osnovni nivo tehničke podrške uključen u cenu usluge podrazumeva brigu o samoj funkcionalnosti platforme na kojima se nalaze mCloud serveri i o kontrolnom panelu, kao i osnovnu analizu i identifikaciju problema u radu. Ovaj nivo tehničke podrške podrazumeva konsultantske usluge radnim danima od 9h – 17h putem ticketing sistema ili slanjem email-a na support@mCloud.rs

Osnovni nivo podrške za NARUČIOCE uključuje sledeće:

 • Inicijalnu instalaciju mCloud servera sa željenim operativnim sistemom
 • Pomoć pri proširivanju zakupljenih resursa servera
 • Pomoć oko upotrebe mCloud kontrolnog panela
 • Brigu o punoj funkcionalnosti platforme na kojoj se nalaze mCloud serveri, kao i za kontrolni panel za NARUČIOCE.
 • Osnovnu analizu problema na osnovu prijave NARUČIOCA i identifikaciju problema u radu mCloud servera, koja uključuje:
  • analizu da li je mCloud server potrošio zakupljeni RAM ili CPU (ne uključuje traženja uzroka iskorišćenja),
  • analizu da li je mCloud server popunio disk (ne uključuje traženja uzroka iskorišćenja),
  • analizu da li su servisi koje je NARUČILAC naveo (npr. Apache, MySQL, mailserver) podignuti ili ne,
 • Brigu o HA i data centar infrastrukturi za besprekornu dostupnost mCloud platforme (redundantno napajanje, hlađenje, funkcionisanje mreže…),
 • fleksibilnu mCloud infrastrukturu koja NARUČIOCU omogućava proširenje u bilo kom trenutku,
 • Upgrade mCloud platforme provajdera,
 • Rešavanje problema vezanih za stabilnost mCloud platforme.
 • 24×7 dostupnost i automatizovan sistem praćenja i nadzora mCloud platforme provajdera.

Garancija za funkcionisanje servisa

mCloud daje garancije za mCloud servise, pod jednakim uslovima za sve klijente koji koriste servis uz standardni nivo podrške. Grantujemo korišćenje redundantne mrežne, serverske i storage infrastrukture sa garantovanom dostupnošću od 99.99% na mesečnom nivou.

Mreža

Pristup mreži (network connectivity) za ceo sistem je sa garantovanim minimum 99.99% na mesečnom nivou, isključujući unapred najavljene prekide radi redovnog održavanja.

Infrastruktura Data Centra

Pod infrastrukturom Data Centra podrazumevamo redundantan sistem napajanja električnom energijom, sistem hlađenja i održavanje vlažnosti kao i protivpožarni sistem. Za infrastrukturne sisteme u Data Centru dajemo garanciju 99,99% mesečno da će biti funkcionalni, isključujući unapred najavljene prekide radi redovnog održavanja.

Hardverska infrastruktura

Sistem se sastoji samo od brand name opreme (Cisco, NetApp, HP, Fujitsu, APC). Sva oprema ima A/B feed za napajanje sa 99.99% dostupnošću na mesečnom nivou i koristimo 24×7 nezavisni sistem za monitoring i obaveštavanje.

mCloud se obavezuje da će hardverska infrastruktura mCloud platforme biti funkcionalna 99,99% mesečno. Ukoliko dođe do sistemskog problema na mCloud plaftormi, mCloud ne preuzima na sebe obavezu automatskog backupa sadržaja korisničkih Cloud servera. Ukoliko je NARUČIOCU neophodan backup potrebno je da zakupi prostor na mCloud backup serveru ili sam da radi lokalno na alternativnoj lokaciji.

mCloud ne odgovara za prekide u dostupnosti servisa, ako nastupe kao posledica radova mCloouda na održavanju servisa ili infrastrukturi svoje mreže ili čvorišta, kao i mrežne infrastrukture dobavljača Interneta, pod uslovom da mCloud o tome obavesti NARUČIOCA 2 dana pre nego što radovi otpočnu i da prekid ne traje duže od 6 časova neprekidno. Kada je to moguće, mCloud će planirane radove vršiti u periodu najmanjeg saobraćaja.

U slučaju da je neophodna migracija Cloud servera, mApp ili CloudDataCentar sistema zbog zamene hardvera, redovnog održavanja ili slično, mCloud će obavestiti NARUČIOCE najmanje 24 časa pre početka takve operacije. Ukoliko mCloud proceni da je neophodna urgentna migracija, kako bi zaštitili korisničke podatke na serverima, započeće ovaj proces trenutno.

Uslovi sistemske podrške

 • 24×7 nadgledanje ispravnosti rada sve opreme i svih elemenata infrastrukture u sistemu, sa sistemom za brzu dojavu.
 • Održavanje hardvera celokupnog sistema sa servisnom podrškom proizvođača opreme.

Odgovornost Provajdera – umanjenje naknade

mCloud garantuje da će 99,99% vremena u toku meseca, ne računajući najavljene i planirane radove, mrežna infrastruktura, kao i veza s mCloudovim dobavljačem Interneta biti funkcionalna. Ako se dogodi da dostupnost bude manja od 99,99%, izuzev u slučaju planiranog (i najavljenog) termina za održavanje, mCloud će odobriti umanjenje naknade za servis koji je bio nedostupan, u odgovarajućem iznosu:

Mesečna raspoloživost

Servis kredit

Iznad 99,99%

Bez kredita

Između 99,99% i 99,9%

3%

Između 99,9% i 99%

10%

Između 99% i 90%

50%

Ispod 90%

100%

 

U slučaju da dođe do nedostupnosti servisa usled problema na mCloud infrastrukturi mCloud ne snosi odgovornost za gubitak podataka prouzrokovan neispravnošću hardvera, osim ukoliko mCloud nije prethodno preuzeo odgovornost za brigu o rezervnim kopijama podataka. U slučaju da garancije za hardversku infrastrukturu ne budu ispunjene, mCloud će odobriti umanjenje naknade za period nedostupnosti prema servis kredit tabeli, za period trajanja prekoračenja garantovanog vremena u pružanju usluga.

Svako umanjenje iznosa naknade za izvršene usluge biće jasno naznačeno na fakturi. Umanjenja se odobravaju za period trajanja prekoračenja garantovanog vremena dostupnosti u pružanju usluga, a merenje se vrši počev od momenta kada NARUČILAC ili mCloudov sistem za nadgledanje i dojavljivanje prijavi grešku u vršenju neke od usluga, a završno sa momentom otklanjanja greške i uspostavljanja normalnog rada.

Umanjenje se primenjuje na zahtev NARUČIOCA koji je upućen u roku od 30 dana od trenutka prijave problema, a koji je verifikovan od strane mClouda.

Vreme odziva na korisnički zahtev

Zvanični korisnički zahtev se upućuje isključivo u pisanoj – elektronskoj formi na adresu službe koja je nadležna i to:

 • Za pitanja prodajne prirode (cene i mogućnosti upgrade-a, inženjerske usluge, ostali komercijalni uslovi i sl) kontaktirati prodaju kreiranjem tiketa ili slanjem emaila na prodaja@mCloud.rs. Prodaja će na ovakve zahteve preliminarno odgovoriti u roku od 24 časa, u okviru vremena koje pokriva radni dan.
 • Za pitanja tehničke prirode (pomoć, prijava problema i sl) kontaktirati tehničku podršku kreiranjem tiketa ili slanjem emaila na podrska@mCloud.rs, a vreme odziva zavisi od kritičnosti problema koju procenjuje mCloud.
 • Slučaj niskog prioriteta (kada se trazi sugestija, konsultacija, pomoć za poboljšanje korišćenja servisa i slično) vreme odziva je jedan radni dan (odgovor stiže najkasnije narednog radnog dana u isto vreme) i provajdera ne obavezuje da pozitivno reši tiket.
 • Hitan zahtev (na primer pristup serveru kome nije moguće prići direktno ili preko konzole u okviru mCloud kontrolnog panela, odnosno pokušaj restarta servera iz kontrolnog panela nije bio uspešan) uključuje vreme odziva od najviše 2 sata tokom radnog vremena ili 12 sati van radnog vremena.

Pomenuto vreme odziva za pitanja tehničke prirode važi za redovno stanje, kada su infrastruktura i njeni elementi u funkcionalnom stanju. U suprotnom, rešavanju uzroka problema se pristupa u roku od maksimalno 10 minuta.

POLITIKA PRIHVATLJIVOG KORIŠĆENJA

Član 20.

Ova Politika prihvatljivog korišćenja (u daljem tekstu “Politika”) reguliše upotrebu svih proizvoda i usluga (zajedno, u daljem tekstu “usluga”) koje pruža MCLOUD.

Ova Politika se odnosi na sve korisnike usluge MCLOUD-a, uključujući njihove zaposlene, agente, podizvođače i druge korisnike (u daljem tekstu “korisnici”).

Zaključenjem Ugovora i korišćenjem usluga potvrđujete da ste pročitali ovu Politiku i prihvatate da ste vi i vaši korisnici obavezani svim uslovima navedenim u ovoj Politici.

 

Opšte odredbe - Zabranjena upotreba

Usluge koje pruža MCLOUD se mogu koristiti samo u zakonom dozvoljene svrhe. Korisnici ne smeju da koriste usluge MCLOUD-a za nedopušteno delovanje odnosno radnje koje su suprotne relevantnim pozitivno pravnim propisima, a naročito javnom poretku, kako u Republici Srbiji tako i u drugim zemljama u kojima korisnici pružaju sopstvene usluge.

 

Posebne odredbe - Zabranjena upotreba

Bez ograničavanja opšte primene ovih odredbi i u skladu sa opštim ograničenjem u pogledu korišćenja usluga mCloud-a, korisnici usluge, imajući u vidu prirodu delatnosti koja je predmet Ugovora, ne smeju da koriste usluge/Platformu u određene svrhe koje su zabranjene Politikom.

 

Korisnici usluga ne smeju svojim radnjama da podstiču, promovišu ili učestvuju u zloupotrebama i nezakonitom ili neodgovornom ponašanju, niti smeju da koriste usluge u vezi sa bilo kojom ometajućom aktivnošću ili zloupotrebom. Ovde naročito spadaju sledeće nedozvoljene aktivnosti koje su svojstvene delatnosti koja je predmet Ugovora (tkzv. zabranjeno ponašanje):

 

a.         Korišćenje usluga za masovno slanje netražene elektronske pošte trećim stranama ako nije u skladu sa domaćim propisima kojima se reguliše pitanje netraženih poruka i netražene komercijalne komunikacije, uključujući masovno slanje putem USENET konferencija i drugih diskusionih grupa.

b.         Korišćenje Internet Relay Chat-a (“IRC”) na mreži kompanije. Ovo između ostalog uključuje, ali nije ograničeno samo na, korišćenje IRC klijenata, serverskog softvera, botova ili drugih IRC platformi.

c.         Izazivanje DoS (Denial of Service) napada na resurse MCLOUD-a ili druge pružaoce usluga informacionog društva, korisnike MCLOUD-ovih usluga, korisnike Interneta ili na drugi način degradiranje ili slabljenje kapaciteta servera i postrojenja u posedu MCLOUD-a ili drugih mrežnih kapaciteta ili korisnika Interneta;

d.         Nuđenje usluga elektronske pošte, mogućnosti prosleđivanja poruke, POP naloga ili sredstava za automatsko odgovaranje bez saglasnosti MCLOUD-a osim za sopstveni nalog korisnika;

e.         Preprodaja pristupa CGI skriptama koje su instalirane na MCLOUD-ovim resursima;

f.         Podrivanje ili pomaganje drugima u podrivanju bezbednosti i integriteta bilo kog sistema, objekta ili opreme u vlasništvu MCLOUD-a;

g.         Neovlašćeni pristup kompjuterskim mrežama MCLOUD-a ili bilo kog drugog fizičkog ili pravnog lica;

h.         Davanje pristupnih kodova od strane ovlašćenih lica korisnika, licima koja nisu ovlašćena da primaju i/ili poseduju ove informacije;

i.          Falsifikovanje potpisa ili drugog identifikacionog znaka ili koda bilo koje osobe,  lažno predstavljanje ili krađa identiteta bilo koje osobe ili vršenje bilo koje druge aktivnosti u pokušaju da se druge osobe prevare ili dovedu u zabludu u pogledu stvarnog identiteta korisnika (isključujući upotrebu anonimnih remailers ili Internet nadimaka);

j.          Distribuciju ili postavljanje bilo kakvih virusa, crva, trojanaca ili kompjuterskog koda čija je svrha da onemogući usluge, uništi podatke, uništi ili ošteti opremu ili poremeti funkcionisanje usluga;

k.         Skeniranje portova ili vršenje drugih invazivnih procedura usmerenih na bilo koji server (osim na server za koji je korisnik ovlašćeni sistemski administrator);

l.          Postavljanje poruka, korišćenje skripti ili softverskih programa koji mogu da opterete CPU ili zauzmu previše prostora za skladištenje;

m.        Bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korišćenja Interneta drugim osobama.

 

Korišćenje same Platforme korisnika ne sme biti nedopušteno ili protivno domaćim propisima. Bez ograničavanja opšte primene ove odredbe, korisnici naročito ne smeju da koriste Platformu za:

 

a.         Vršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka iz glave 27 Krivičnog zakonika Republike Srbije

b.         Neovlašćeno umnožavanje zaštićenih sadržaja trećih strana (uključujući tekst, grafike, muziku, video-snimke ili druge sadržaje koji se mogu zaštititi autorskim pravima);

c.         Zloupotrebu ili povredu prava na patent, autorskog prava, žigova ili drugih prava intelektualne svojine bilo koje treće strane;

d.         Trgovinu drogom, nezakonito klađenje i organizovanje igara na sreću, neovlašćenu distribuciju lekova i druge aktivnosti koje su protivne imperativnim propisima.

e.         Prikazivanje sadržaja koji su protivni moralu, zaštiti dece, koji vređaju ljudsko dostojanstvo, imaju izrazito uznemirujući ili nasilni sadržaj i podstiču na nasilje, koji imaju protivprirodni karakter, rasno, etnički ili po drugom osnovu uvredljivog materijala, materijala koji podstiče i širi mržnju ili koji na neki drugi način vređa javni moral i u suprotnosti je sa javnim poretkom. 

f.         Prikazivanje sadržaja kojim se krše prava ličnosti a naročito pravo na privatnost.

g.         Prikazivanje sadržaja koji ima karakter pretnje i ugrožavanja fizičkog integriteta, upućivanje uznemirujućih ili zlostavljajućih izjava ili poruka ili traženje izvršenja dela ili usluga koje su zabranjene zakonom.

h.         Za bilo koje aktivnosti koje su u suprotnosti sa dobrim poslovnim običajima i trgovačkim praksama, propisima u oblasti zaštite potrošača i propisima o zaštiti konkurencije.

i.          Distribuciju, reklamiranje ili promovisanje softvera ili usluga čija je primarna svrha podsticanje korišćenja ili omogućavanje netražene komercijalne elektronske pošte ili spama.

j.          Traženje, sakupljanje, distribuciju, reklamiranje ili promovisanje lista adresa elektronske pošte u svrhe podsticanja ili omogućavanje slanja netražene komercijalne elektronske pošte ili spama.

k.         Izvoz softvera koji može imati dvostruku namenu, a posebno softvera za enkripciju, protivno domaćim propisima i međunarodnim sporazumima o izvozu i uvozu robe dvostruke namene.

l.          Bilo kakve aktivnosti koje mogu dovesti do pokretanja postupka regulatora/suda ili bilo kod drugog državnog ograna protiv MCLOUD-a, izlaganja MCLOUD-a bilo kakvoj vrsti odgovornosti iz bilo kog razloga ili koje mogu negativno uticati na sliku u javnosti, reputaciju ili poslovni ugled MCLOUD-a.

 

ZAKLJUČENJE, TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Član 21.

Ugovor se smatra zaključenim onog momenta kada je NARUČILAC isplatio naknadu za prvi mesec korišćenja usluge definisane Ugovorom i Uslovima.

 

Ugovor se zaključuje na period od 12 meseci, počevši od dana kada je zaključen.

 

Nakon isteka ovog perioda Ugovor se automatski produžava na period iz stava 2 ovog člana Uslova, osim ukoliko pre isteka Ugovora jedna od ugovornih strana ne dostavi drugoj obaveštenje o nameri da se Ugovor ne produži, najkasnije 30 dana pre dana isteka Ugovora.

 

Ako za pojedine slučajeve samim Ugovorom ili Uslovima nije drugačije predviđeno, MCLOUD ima pravo da jednostrano raskine Ugovor usled kršenja ugovornih obaveza od strane NARUČIOCA i pre isteka roka iz prvog stava ovog člana uz raskidni rok od 3 dana. Ako za pojedine slučajeve samim Ugovorom ili Uslovima nije drugačije predviđeno, u slučaju jednostranog raskida usled kršenja ugovornih obaveza, ponovno zaključenje Ugovora podrazumeva obavezu NARUČIOCA da plati naknadu za inicijalno uključenje.

 

NARUČILAC se obavezuje da ukoliko pre isteka ugovorenog perioda jednostrano raskine Ugovor iz razloga koji se ne mogu pripisati krivici MCLOUD-a odnosno ukoliko MCLOUD raskine Ugovor u skladu sa stavom 3 ovog člana, jednokratno nadoknadi štetu MCLOUD-u u iznosu 30% utvrđene naknade za ugovorene usluge u skladu sa Prilogom 1 Ugovora za svaki mesec preostao do isteka ugovorenog perioda. NARUČILAC se obavezuje da plaćanje jednokratne naknade štete izvrši u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

 

DOSPELOST PLAĆANJA NAKNADE U SLUČAJU RASKIDA

Član 22.

U svim slučajevima raskida Ugovora, bez obzira na osnov, NARUČILAC je dužan da odmah izmiri sve neisplaćene iznose naknade po osnovu korišćenja usluga definisanih Ugovorom, a mCloud je dužan da za vreme trajanja otkaznog roka izvršava svoje ugovorne obaveze.

OPŠTE ODREDBE

Član 23.

Ugovorne strane ne mogu svoja prava i obaveze iz Ugovora prenositi na treća lica, niti treća lica mogu pristupati Ugovoru, bez pismene saglasnosti druge ugovorne strane.

 

Član 24.

MCLOUD zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve odredbe Uslova, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti NARUČIOCA.

 

MCLOUD zadržava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve odredbe pravnih dokumenata na svojoj web prezentaciji, koje mogu imati direktan ili indirektan uticaj na delove Ugovora ili Ugovor u celini. Promene objavljene na web prezentaciji MCLOUD-a imaju jednak značaj kao bilo koji zvanični dokument.

 

Promena Uslova biće obavezna za NARUČIOCA od isteka perioda za koji je naknada već plaćena MCLOUD-u.

 

Ukoliko NARUČLAC ne obavesti MCLOUD o svom neprihvatanju promene Uslova i/ili dokumenata na web prezentaciji u roku od 5 dana, smatraće se da je NARUČILAC ovu promenu prihvatio.

 

 

Član 25.

MCLOUD ima pravo da koristi poslovno ime NARUČIOCA kao referencu, pri čemu će se voditi računa o tajnosti informacija i poslovnoj tajni.

 

Član 26.

Eventualne sporove nastale po Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, uz primenu procesnog i materijalnog prava mesta suda.  

 

U Beogradu, 01.03.2018.